សមាគមទីភ្នាក់ងារហត្ថពលកម្មកម្ពុជា

Manpower Association of Cambodia (MAC)
ផ្ទះលេខ០៥ ផ្លូវលេខ0៤ បុរីប៉េងហួត សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ កម្ពុជា
No.05, Street 04, Sangkat Stoeng Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
Tel: (+855) 012 525 631, 012 600 997, 077 467 777
Email: mackhmer@gmail.com
Website: www.mac855.com